Waarom een RES leergang? (Risico beheersing Eigenschappen van Stoffen)

Vrijwel iedereen heeft te maken met risico’s samenhangend met de eigenschappen van gevaarlijke stoffen. Gevaarlijke stoffen komen we overal tegen, zowel in de natuur als bij verbrandingsprocessen, producten van de chemische industrie tot en met de inhoud van het keukenkastje. We hebben te maken met de RES-keten.

 

Wat betreft de beheersing van deze risico’s is het logisch om bij de bron te beginnen met veiligheidsmaatregelen en van daaruit de veiligheids-, milieu- en duurzaamheidsmaatregelen af te stemmen op de verdere toepassing. Dit is een breed terrein waarbij verschillende disciplines vanuit het bedrijfsleven en overheid zijn betrokken. Enerzijds preventief om te voorkomen dat een incident gebeurt  en anderzijds repressief om bij een incident de gevolgen te beperken. Betrokkenen zijn niet alleen veiligheids-, milieu- en brandweerdeskundigen in bedrijven, overheidsdiensten en adviesbureaus, maar ook geïnteresseerde politici, journalisten, juristen, artsen, economen, burgers enz.

 

Omdat bij de keten van de risicobeheersing meerdere vakdisciplines met hun eigen opleiding, niveau en cultuur betrokken zijn, is het essentieel een goede aansluiting met de “aanpalende” vakdisciplines te hebben. In de praktijk blijkt dat een zwakke schakel, waardoor een naadloze preventie en repressie gehinderd kan worden. Vanuit die ervaring is de leergang RES ontstaan en wordt daarom ontwikkeld.

Opbouw lesprogramma’s: RES-modulen, -clusters en -deeltijdopleidingen

De leergang is opgebouwd uit modulen van bestaande beroepsopleidingen zoals HVK  aangevuld met nieuw ontwikkelde en te ontwikkelen modulen op HBO- en MBO/HBO-niveau om zoveel mogelijk de hele RES-keten te overlappen.

 

De modulen zijn de basis van de deeltijdopleidingen zoals KAM-deskundige en opleidingsclusters zoals een WABO(Wm)-vergunningaanvraag met de meest relevante bijlagen. Daarnaast is het in principe ook mogelijk om “solitaire” specialistische RES-modulen als bijscholing te volgen. De programmering van het lesrooster is afgestemd op de vraag en wensen van onder meer het regionale bedrijfsleven.

 

Op dezelfde basis als RES-leergang wordt ook een leergang Risicobeheersing Curatieve Geneeskunde (RCG) en Risicobeheersing Levensmiddelen Industrie (RLI) ontwikkeld.

Eisen vooropleiding, deelname en uitvoering van het lesprogramma:

 • Voor deelname aan een cluster of solitaire module wordt een minimum voorkennis op basisniveau verondersteld die zo nodig verkregen kan worden door deelname aan een basismodule van twee lesdagdelen.
 • Voor deelname aan een (deeltijd)opleiding geldt, afhankelijk van de gewenste opleiding, een minimum niveau van vooropleiding of ervaring
 • De groepsgrootte ligt tussen de 12 tot 16 studenten en de samenstelling van de groep is bij voorkeur een gemengd gezelschap van deelnemers uit het bedrijfsleven, de overheid en adviesbureaus. Dat versterkt de onderlinge communicatie.
 • Bij alle modules en opleidingen staat naast de theorie de praktijk centraal.
 • De docenten worden waar mogelijk uit de directe praktijk betrokken.
 • De feitelijke lestijd van de modulen en de daarmee samenhangende practica varieert van 2 tot 8 dagdelen. Dat is exclusief eigen studie aan opdrachten.
 • De lestijd van een basismodule is twee dagdelen.
 • Na deelname aan de basismodule of een “solitaire” specialistische module wordt een certificaat van deelneming verstrekt.
 • Alle (deeltijd)opleidingen en de bij- en nascholingsclusters worden afgesloten met een examen en/of scriptie. Bij slagen volgt een Hogeschool Certificaat met een geldigheidsduur van 4 jaar op basis van een (EOQ) persoonscertificatie.

(Deeltijd)beroepsopleidingen (in samenwerking met COPLA):

 • A: HKAM algemeen *) Hoger KAM-deskundige
 • B: MKAM algemeen *) Middelbaar KAM-deskundige

*) inclusief HVK c.q. MVK SKO-erkenning.

Met uitzondering van de HVK en MVK zijn dit voor Nederland nieuwe opleidingen die exclusief worden ontwikkeld door de Hogeschool Drechtsteden. Ook is het mogelijk om met een specifiek pakket modulen en een afsluitende toets nieuwe specifieke vakopleidingen op HBO- of MBO niveau op te zetten. (Zoals veiligheidsbrandweer officier chemie.)

Als aanvulling zijn er ook praktijkopleidingen en practica mogelijk zoals:

 • MBO Module 601: controleur vrijgave containers/gassingen
 • MBO Module 602: risicobeheersing ammoniakkoelinstallaties
 • MBO Module 603: idem met natuurlijke koudemiddelen
 • MBO-LBO Module 604: Arbo-Milieu Kontaktmedewerker (AMK)

Logo Hogeschool Dordrecht ZHZ